Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Parti fra Lindholm Høje. Foto: Jørn Clausen

 

NØRRESUNDBY/SUNDBY-HVORUP
LOKALHISTORISKE FORENING

                     
VEDTÆGTER

 

                                                        § 1

Navnet er “Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening”, stiftet den 28. september 1982. Vedtægtsændringer fremgår af sidste side.

                                                          

                                                         § 2

Foreningen har hjemme i Aalborg Kommune, og virkefeltet er lokal -områderne i de tidligere Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner, benævnt: Nørresundby, Lindholm, Nørre Uttrup, Bouet, Hvorup, Hvorupgaard og Voerbjerg.

 

                                                         § 3

Formålet er

at virke som lokalhistorisk baggrundsforening for institutionen “Sundby Samlingerne”.

at søge det lokalhistoriske materiale bearbejdet med henblik på anvendelse ved skriftlige arbejder om Nørresundby og Sundby - Hvorups historie, i form af artikler i foreningens kvartalsskrift, og i andre publikationer, herudover udgives pjecer, hæfter, bøger m.v.

at arrangere møder for interesserede med foredrag, film, lysbilleder m.v.

at tilrettelægge foredrag, ekskursioner og lignende.

at medvirke ved projekter af lokalhistorisk interesse,

at samarbejde specielt med institutionen “ Sundby Samlingerne”, men også med andre tilsvarende institutioner, foreninger m.v. i Aalborg kommune foruden gennem sammenslutninger af lokalhistoriske foreninger.

                                                          

                                                         § 4

Det økonomiske grundlag for virksomheden søges fremskaffet dels gennem foreningskontingent, dels gennem tilskud fra privatpersoner, virksomheder og institutioner m. fl., samt aktivitet med indtægtsgivende formål. Herudover offentlige tilskud efter gældende lovgivning samt særlige regler gældende i Aalborg kommune.

 

                                                         § 5

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. På foreningens generalforsamling har hver husstand én stemme, med mindre der er tegnet 2 medlemsskaber. Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt, men et medlem kan kun møde med én fuldmagt.

GENERALFORSAMLINGENS dagsorden skal indeholde:

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning om den almindelige virksomhed og aktiviteter

     siden sidste generalforsamling.

3.  Aflæggelse af regnskab.

4.  Behandling af indkomne forslag.

5.  Bestyrelsens forslag til arbejdsplan for det følgende år.

6.  Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det følgende år.

7.  På lige årstal, valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

     På ulige årstal valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

     Hvert år valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der deltager i bestyrelsens

     møder, dog uden stemmeret og

     valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

8.  Eventuelt.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og der skal indkaldes til en sådan, såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det. Indkaldelsen sker på sammen måde som ved ordinær generalforsamling.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal af medlemmerne være indsendt skriftligt til formanden, således at de er denne i hænde senest ottende-dagen før.

 

                                                         § 6

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år ad gangen, således at 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter vælges for et år ad gangen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen, hvis arbejde ledes af formanden, fastsætter selv sin forretningsorden, hvorefter bestyrelsen også skal kunne nedsætte arbejdsgrupper, såvel permanente som midlertidige, idet disse, ved fællesmøder med bestyrelsen, orienterer om arbejdsgruppens virke og har lejlighed til at drøfte foreningens virksomhed.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, så ofte som denne eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, og der skal føres mødeprotokol.

Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for driften, for udarbejdelse af budget og arbejdsplan samt anvendelse af midler og ejendele.

 

                                                         § 7

Regnskabsåret følger kalenderåret. Udbetalinger anvises af formanden efter forudgående attestation af rekvirenten, som skal have bestyrelsens eller formandens sanktion, inden der disponeres.

Formanden tegner foreningen i enhver henseende, og økonomiske dispositioner underskrives af denne og kassereren i forening, dog kan formanden, og i givet fald kassereren, disponere over foreningens checkkonto.

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

 

                                                         § 8

Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes af 2/3 af de fremmødte medlemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

I tilfælde af ophør overdrages foreningens ejendele og øvrige aktiver til institutionen “Sundby Samlingerne” eller Aalborg Stadsarkiv, efter forhandling med Byrådet.

 

                                                         § 9

Ændringer i foranstående vedtægter kan vedtages på foreningens ordinære generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Vedtægterne for foreningen er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. september 1982 og den konstituerende generalforsamling den 14. oktober 1982.

Vedtægtsændringer foretaget / vedtaget på:
Ordinær generalforsamling den 3. januar 1984
Ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 1984
Ordinær generalforsamling den 14. januar 1986
Ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 1986
Ordinær generalforsamling den 19. november 1987
Ordinær generalforsamling den 23. januar 1989
Ordinær generalforsamling den 15. januar 1990
Ordinær generalforsamling den 27. januar 1993
Ordinær generalforsamling den 15. januar 1998
Ordinær generalforsamling den 27. januar 1999
Ordinær generalforsamling den 24. januar 2000
Ordinær generalforsamling den 22. januar 2001
Ordinær generalforsamling den 28. januar 2002
Ordinær generalforsamling den 12. februar 2007
Ordinær generalforsamling den 23. februar 2009
Ordinær generalforsamling den 28. januar 2013
Ordinær generalforsamling den 26. januar 2015

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster:
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk