Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening

Parti fra Lindholm Høje. Foto: Jørn Clausen

Tidslinje for Nørresundby / Sundby-Hvorup kommuner fra stenalderen til nu

Udarbejdet af Per Thomsen
 

Stenalder    Nord for Hvorup kirke er der fundet bebyggelser fra stenalderen.

Bronzealder    Nord for Hvorup kirke er der fundet bebyggelser fra bronzealderen. 

Jernalder    Voerbjerg (Lindholm Høje) er nok det første bevis for bebyggelser fra Jernalder og Vikingetid på halvøen Sundsholmen, hvor Nørresundby ligger.

1100 tallet    Voerbjerggaard blev bygget i 1100tallet.
Samtidig bliver de første kirker af træ bygget i Nørresundby og Hvorup.

1203    Byen Sundby nævnes første gang, hvor den bliver bortskænket af kong Valdemar Sejr til Vitskøl Kloster.

1219     Nørresundby kirke nævnes første gang. 

1441    ”Bondekrigen”, hvor det første sammenstød ved Sundby, mellem vendsysselske bønder og kongens folk finder sted. 

1500 tallet    Færgefart / Færgevæsen. I 1589 klager Aalborgs borgmester til kongen, at alle færger holdes fra Sundby, og får efterfølgende lov til at holde 4 færger.
    Dette indgreb i en fra ”fra Arilds tid” stammende rettighed sker ikke uden protest, og Sundby får 1591 igen eneret på færgefarten.

1536    Ved Reformationens indførelse overgik byen atter til Kronen. 

1627    14. oktober 1627 kom Wallensteins tropper til Sundby.

1627 – 1629    Stjerneskansen bygges på Sundby Bjerg (Skansen).

1644    18. januar. Byen angribes og besættes af den svenske hær, med oberst Helmuth Wrangel i spidsen.
    Datoen 18. januar er en mærkedag for Nørresundby, mellem 400-600 vendelboer og sundbynitter døde den dag i 1644.

1648    Kom det så vidt, at Nørresundby ikke længere måtte holde markeder og købmænd måtte ikke slå sig ned i byen, som skyldtes Aalborgs klager og beskyttende privilegier som købstad.  

1657    Igen besat af svenskerne, efter forsvar af bl.a. oberst Niels Lykke.

1667    Byen pantsat af Frederik III til hauptmand Frederik Thuresen.    

1674    Overgik byen til Admiral Christoffer Lindenov.

1679    Kommerceråd Christian Lindenov arver byen efter sin far.

1683    Sundby gods købes af doktor Niels Jespersen, dvs. alt i Nørresundby undtagen præstegården og et bol med seks gadehuse.

1696    Byen overgår til Niels Jespersens arvinger, frem til midten af 1800årene,
byen bliver herefter solgt til konsistorråd J. Christoffer Glerup.

1700 tallet    Pottemageri indførtes på et forholdsvis sent tidspunkt i Kjær Herred, i begyndelsen af af 1700 tallet, i Hvorup by. Efter 1800 bredte pottemageriet sig i Hvorup sogn, særlig i Sønder- og Nørre Uttrup, som blev et nyt, men sent pottemagercentrum i Nordjylland.  

1713    Skole i Sundby i Skolegade ( nu Garvergade ). Degnen Enoch Green fortæller bl.a. ”Ved min ankomst til embedet i 1713,  fandtes 2de smaa fag som havde været indrettet til skolestue, men var uden vinduer og tag samt den største del af væggene nedfaldne, samme blev aaret derefter repareret”.

1726    Der har været skole i Lindholm siden 1726, hvor sognepræst Hans Michel Kieldsen testamenterede 400 rd. til en skole. (Den gamle skole på Fr. Raschvej 10, var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole afløste den, og Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.)

1736    Hvorup skole. Da Chr. VI i 1739 påbød at alle landsbyer skulle holde skole, havde Hvorup allerede sin første skole, der 1736-1737 opførtes ”norden for byen, vesten for smedien”.  (se historien om de tre torper).

1761    En Sundbyborger får kgl. bevilling til at bage grovbrød til andre, dog måtte der ikke foretaget noget ” i Henseende til Brødudsalg til fornærmelse for Borgerne i Aalborg”. 

1771    Nørre Uttrup skole. Den første skole i Nørre Uttrup blev opført 1771 på den samme grund som skolen ligger på i dag.

1773    Byens første industri, Johan Rømers Kridtpibefabrik i Vestergade 16.


1787    Nørresundby havde 495 indbyggere.

1791    Halvdelen af byen nedbrænder.
    Bryggergaarden, der i dag er Nørresundbys ældste bygning og museum, blev opført i 1791. 
    Byen bliver pålagt at oprette et sprøjtevæsen.

1800 tallet    De førte pottemagerier kom til Hvorup i begyndelsen af 1700 tallet, men i begyndelsen af 1800-tallet bredte pottemageriet sig til hele Hvorup sogn, særlig i Sønder- og Nørre Uttrup, der blev et nyt pottemagercentrum i Nordjylland. 
    
1800    Pibemager J. Rømer opfører Pibemagerhuset i Vestergade 16, der bliver nedtaget i 1952 og senere genopført i Urtehaven i Lindholm 1982–1986.

1801    Havde Nørresundby 606 indbyggere.

1814    Ansøgning om Købstadsret, der blev afslået, grundet stiftamtet og Aalborg købmandslaug frarådede bevillingen med begrundelsen ”intet kan blive fordærveligere for Vendsyssel og Aalborg end at Sundby får købstadsret”.
Johan Georg Galster får dog samme år kgl. bevilling til ”bondehandel” fra forretningen Sundby Bod på Nørresundby torv.

1820    Atter ansøgning om købstadsret. Igen afslået.

1825    Havde Nørresundby 750 indbyggere.

1837    Røgilds Lervarefabrik i Nørre Uttrup etableres.

1838    Brænder store dele af Nørresundby.    

1840    Den ny kirkegård er anlagt 1840 og udvidet fire gange, sidst i 1957.
15. juni 1840 fik Sundby-Hvorup kommune skøde på Bendtzens ejendom på Lindholmsvej 11 i Nørresundby, blev indrettet til fattighus.
Nørre Uttrup Lervarefabrik grundlagdes som pottemageri.
Wilhelm Nielsen Smedie og Maskinfabrik grundlægges ca. 1840 af smedemester Wraae.

1842    Landkommunerne oprettes. Dermed opstod også Sundby-Hvorup kommune, hvor også Nørresundby hørte under.

1844    16. oktober oprettes Nørresundby Apotek, hvis første indehaver er Lars Conrad Møller.

1847    Kjær Herreds tinghus bliver opført, og udvidet 1895. 

1848    26. marts grundlægges Nørresundby Lervarefabrik af Pottemager Hans Peter Hansen fra Kroghede ved Spjald.    

1849    Severin Glerup ”den yngre” køber 300 tdr. land nord for Hvorup, og bygger herefter hovedgaarden Hvorupgaard, samt et teglværk.

1850    Havde Nørresundby 950 indbyggere.

1855 ?    Julius Galster starter Jerstøberiet ”Gabrielsværk”, og bygger samtidigt arbejderboligerne i Bondrupsgade, der får tilnavnet ”Arabien”. 
Ca. samme tid opretter han Danmarks første Brugsforening her, til sine arbejdere. 

1856    Nørresundby ophøjes til Handelsplads.
    Ved lov af 16/2 1856, jfr. bekendtgørelse af 17/10 1858, blev Nørresundby, der hidtil havde været en del af Sundby-Hvorup sogn, udskilt og oprettet til Handelsplads.
    Nørresundby Tømmerhandel grundlægges af Aalborg-købmanden Lauritz Klitgaard, og bliver aktieselskab 1. nov. 1916.  

1859    C. Schous Fabriker a/s ( Schous Sæbehus ) grundlagt i Nørresundby af Jens Christian Schou. 
kilde  http://www.rosekamp.dk/Krak_forretn/text_OK.pdf
Otto R. Nielsens isenkramforretning grundlægges af Jens Christian Schou.
A.Riis Korn- Foderstof- og Kulforretning grundlagt af Jens Christian Schou, indehaver siden 1918 var Anders Riis.

1860    Nørresundby bliver selvstændig kommune, udskilt fra Sundby-Hvorup kommune.
Første tiltag til en Skansepark, tages af Julius Galster, der beplanter sine jorde ved foden af de gamle skanser. 
    Nørresundby Produkthandel grundlægges med et garveri af Garvermester A. Schack. overtoges 1878 af C. Klitgaard. I forbindelse med garveriet drives der handel med huder, skind og læder.

1863    Det vedtages at lave en pontonbro mellem Aalborg og Nørresundby.

1864    Arbejdet på pontonbroen går i gang, men udsættes af krigen mellem Tyskland og Danmark.

Skansen bemandes af soldater til forsvar mod de tyske tropper, der er trængt op gennem Jylland.

1865    Den 17. juni hærges Nørresundby af en voldsom brand, der starter i Skrågade, næsten 100 huse og gårde nedbrænder, og mange familier bliver husvilde. Digteren H. C. Andersen giver nogle af sine tegninger til udlodning, til fordel for Nørresundbys nødlidte.
Den 14. oktober, Pontonbroen åbner, og færgefarten ophører, efter at være opkøbt af Aalborg kommune. Kong Christian IX er med til indvielsen af  broen.

1866    1. juli 1866, blev Danmarks første brugsforening oprettet, ved navnet ”Nørresundby Indkjøbsforening”. 

1867    1. maj tages et nyopført fattighus på Lindholmsvej 11 i brug, da det gamle i Torvegade 6 brændte, ved Nørresundbys brand i 1865.

1868    29. sept. grundlægges Faaborgs Møbelværksteder af T. Hansen Faaborg.
    9. dec. grundlægger Emil Hartmann en boghandel i Nørresundby. 
    9. dec. opretter N. Jacobsen Urmagerforretning.

1869    For at beskytte Aalborg næringsliv, da Nørresundby var blevet ophøjet til handelsplads, måtte Nørresundbys næringsdrivende betale en årlig sum på 750 rigsdaler til Aalborg kommune i 28 år, fra 1. januar 1869.

1870    Udbydes arbejdet til en fast jernbanebro.

1871    16. august åbnes strækningen Nørresundby - Frederikshavn 
    Den første statsbanestation opføres i træ på nordsiden af Thistedvej, lige efter jernbaneoverskæringen af Vestergade/Thistedvej, ca. hvor det nye Lidl ligger i dag.
    Den gamle skole på Fr. Raschvej 10, var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole afløste den. Skole i Lindholm har der været siden 1726, efter at sognepræst Hans Michel Kieldsen testamenterede 400 rd. til en skole. Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.
25. marts grundlægges Nørresundby Materialhandel af Jens Christian Grøndahl.


1874    Får byen sin første egentlige havn, en anlægsbro, den såkaldte dampskibsbro.
    Havnen opfører en bygning til Toldvæsenet for 3.500 rigsdaler, der samtidig er bolig for havnefogeden. Selve toldklareringen flyttes først hertil i 1877 fra jernbanestationen på Thistedvej.
    17. februar stiftes Nørresundby Håndværkerforening.

1876    F. Mortensens blomsterforretning grundlagt. 

1879    8. juli, Jernbanebroen indvies. Kongefamilien deltog i indvielsen, ligesom storfyrstinde Dagmar af Rusland, datter af Christian den niende. 

1880    Nørresundby Tømmerhandel blev grundlagt ca. 1880 af L. Klitgaard.

1882    26. februar stiftes Nørresundby Arbejderforening.

1885    Firmaet Peder P. Hedegaard oprettes i Vestergade 20.
    2. nov, Hedegaard & Christensens Eftf. kolonialforretning, grundlagt af Peder P. Hedegaard.

1887    12 oktober startede Chr. Kjærgaard forretning, på Torvet 3.

1889    31. marts stiftes Socialdemokratisk Vælgerforening Nørresundby.
1. juni Frelsens Hær stiftes i Nørresundby, hos murer Chr. Machholm, Vestergade 41.
    Antallet af skorstene i Nørresundby er 511.

1890    26/3 stiftes Andels-svineslagteri for Aalborg amt.
Opretter Niels Rasmussen farveri og textiludsalg i Nørresundby, der drivers i over 100 år, sidst kendt som herreekviperingshandler Erik Rasmussen i Vestergade 14.  

1891    20/1 starter Andels-svineslagteri for Aalborg amt. Nedlagt 2005. 
    Store dele af Nørresundby nedbrænder.

1892    K. J. Kjeldsens bødkerforretning, og handel med drittelmaterialer grundlægges.

1893    21. januar stiftes DSU Nørresundby. 
    Nordjysk Hudekompagni, under dette firma fortsættes et ældre forretning grundlagt i 1893 af S. Skipper.

1894    Købmand Peder P. Hedegaard starter engroshandel med bl.a. korn og foderstoffer.
26. oktober stiftes den første afdeling af Arbejdsmandsforbundet i Nørresundby, nedlagt 3. november 1901, og genoprettet 21. juni 1906.

1895    7. april stiftes Hvorup og Hedelund plantage.

1896    14. februar indvies Skansevejens skole.
    1. marts grundlægges Nørresundby Brøndanstalt af A. Bach.
    16. maj grundlægges Skibsmæglerfirmaet N. C. Bach i Nørresundby.

1897     
1. februar oprettes Nørresundby statsanerkendte Sygekasse. 
18. marts, Jernbanelinien åbner til Fjerritslev.
13. april, begynder man opførelsen af Nørresundby Gasværk. 
21. juni brænder gården Hvorupgaard.
29. december stiftes Aktieselskabet Banken for Nørresundby og Omegn, (Nørresundby Bank), og åbnede den 3. juni 1898.
Et Toldkammer opføres ved havnen. 
Nørresundby Handelsstandsforening stiftes.
Brandvæsenet flytter ind i den gamle skole i Skolegade (Garvergade), flytter 1911 til Galstersgade 5, og 1922 til naboejendommen Galstersgade 3.

1898    15. januar sættes Nørresundby Gasværk i drift.
        3. juni åbner Nørresundby bank. 
11. juni grundlægges Petersværk Betonvare-Industri af Anders Peter Nielsen.
        Familiefirmaet Rosenmeier stiftes.
         
        
1899    Nørresundby Havnestation opføres (Privatbanen,). Sæbybanen. (Nedlægges 31. marts 1968).
        18. september åbnes jernbanestrækningen Nørresundby – Frederikshavn.
        Manufakturforretningen ”Manufaktur Union” grundlægges 11. marts af firmaet Holm og Wenø.

1900    1. januar får Nørresundby købstadsret, og bliver dermed købstad, efter mange afslåede ansøgninger, hvor Aalborg modsatte sig det.
    Nørresundby får sit byvåben, tegnet af ekspert inden for heraldiken, arkivar A. Thiset fra København. 

1901    Lindholm Høje overdrages til Nørresundby Kommune af godsejer A. F. Lassen, Høvdinggaard, der havde familiemæssig tilknytning til Nørresundbys daværende borgmester N. Andersen.  
    Nørresundby har nu 3544 indbyggere.
    Skansehuset (Restaurant) opføres. Det sløjfes i 1947, efter det var blevet misligeholdt under krigen.
1. april fik byens beværtere tilladelse til at holde åbent til kl. 24, mod hidtil kl. 23.

1902    11. november 1902 tages Nørresundby Realskole i brug (i dag hedder den Solsideskolen).
Lindholm, en del af Nørresundby sogn får særskilt kirkebog 1902, og 1934 selvstændigt sogn.

1903     28. august1903 indvies Nørresundby Realskole af Aalborgs biskop Frederik Nielsen.

1904    Indre Mission erhverver ejendommen Torvegade 5.
    Vestergade brolægges, fra Torvet til slagteriet.

1906    ØK opretter Nørresundby Portland Cementfabrik.
Hotel Royal opføres ved det gamle færgeleje, stedet, hvor også Pontonbroen på daværende tidspunkt havde sin brolanding.
    Statsbanestationen i Lindholm opførtes 1906, efter tegning af professor Wench.
    Sundby-Hvorup Socialdemokratiske Vælgerforening oprettes.
    Isenkræmmer Otto R. Nielsen starter forretning. 

1907    Opførte Statsbanerne en ny Jernbanestation på Stationsvej. nedlagt 1972.
    5. august grundlægges Frede Gertsens købmandsforretning af Frede Gertsen. 

1908    Hvorupgaard blev med opførelsen af en stationsbygning til en ”rigtig” Stationsby.        Fra 1899 havde man kun haft et lille billetsalgssted ved teglværket. Hvorupgaard station lukker 1965.
17. juni indvies Nørresundby Portland Cementfabrik, hvis hovedpart var ejet af ØK. Fabrikken lukker i 1936.
Den gamle folkeskole i Skolegade, nu Garvergade, blev solgt i 1908 for 7.200 kr.
Kong Frederik VIII og Dronning Louise besøger Nørresundby og Skansebakken.

1910    24. august kl. 6.45 til 7.07 flyver Robert Svendsen i sin Voisin flyvemaskine, som den første over Limfjorden, fra Sohngaardsholm i Aalborg til Nørresundby, 8 km. tur/retur, og vinder 1000 kr.
4. november stiftes Lindholm Elforening.
    7. dec. grundlægges Nørresundby Dampvaskeri af Chr. Petersen.

1911    10. november, elektriciteten tændes første gang i Nørresundby. 198 forbrugere får jævnstrøm fra Nørresundby Elektricitetsværk.
    Frelsens Hær køber Garvergade 14, og bygger i 1912, den i dag stadig interessante bygning, med bl.a. forsamlingssal.
Efter en hård kamp mod de etablerede cementfabrikker lykkedes det et konsortium af iværksættere at danne Dansk Andels Cementfabrik ved Lindholm, Nørresundby.
Aktieselskabet Nøddelund VVS Nørresundby, bliver grundlagt af Johan Christian Nøddelund.

1912    Dansk Andels Cementfabrik i Lindholm.
    Svovlsyre- og superfosfatfabrikken ”Limfjorden” stiftes bl.a. af Dansk Svovlsyre og ØK, overtages helt af Dansk Svovlsyre i 1929. Ombygges i 1949. Svovlsyreproduktionen stopper 1973. 
Finske Kemira overtager fabrikkens gødningsproduktion i 1987 og lukker ned i 1998. Aalborg kommune køber i 2000 arealerne, af henholdsvis Superfos og Kemira.
Sundby-koret etableres 23. august.
Gadebelysningens gaslygter erstattes med el-lygter.  

1913 -1915    Planlægning af en ny moderne bro påbegyndes da den gamle pontonbro har svært ved at klare de nye store lastbiler. Planerne skrinlægges dog i første omgang pga. 1. Verdenskrig.

1914    Antallet af skorstene i Nørresundby er vokset til 1178, mod 511 i 1889.
 
1914 – 1918    Første verdenskrig, Skansen og broerne bemandes med sikringsstropper. Fregatten Jylland ligger her som telegrafskib, og er samtidig indkvartering til soldaterne.

1915    Cementstøberiet ”Petersværk” grundlægges af Peter Nielsen, der var bror til Peder Nielsen, der også grundlagde Pedershåb Maskinfabrik i Brønderslev.    

1916    Præstegården Sankt Peders Gade 14 opføres af arkitekt Hother Paludan.
    Nørre Uttrup Fodboldforening ”Knøsen af 1916”, indvies 7. maj. ( ikke at forveksles med NUBI).
    Nørre Uttrup Vandværk stiftes 28. juni.
Købmand Peder P. Hedegaards engroshandel omdannes til aktieselskab.
    Nørresundby med forstæder havde nu 7215 indbyggere.
    Skydebane anlægges 1916, af Nørresundby Håndværkerforening i Skanseparken.

1917    24/6 dannes Nørresundby Baptistmenighed. Kirken indviet juledag 1922.

1918    21. november oprettes Folkebiblioteket for Nørresundby og omegn, i Østergade 13.
Nørre Uttrup Elforening stiftes.
     1918-1919 opføres træbarakker på Engvej, ved svovlsyrefabrikken, til 24 husvilde familier.  

1919    Dommer og politigården i Tinghusgade er opført 1919-1920, efter tegning af arkitekt Charles Jensen.
Fjordbadeanstalten ved Søvangen åbner.
    Konkurrence udskrives om en løsning på transportproblemerne over Limfjorden.
     

1922    23. juni stiftes Nørresundby Tennisklub.
3. august stiftes Nørresundby Svømmeklub, (nu svømmeklubben Nord).
Nørresundby Stadion anlægges, klubhus bliver bygget i 1947.
    Nørresundby Baptistkirke indvies 1. juledag. 
    Fru W. Halkier fik bevilling til at drive biografteater i Østergade 5.
    Brandstation i Galstersgade 3.

1923    Alderdomshjemmet på Lindholmsvej indvies.
    Apotekerbygningen bygget på hjørnet at Torvet og Tinghusgade, blev taget i brug den 25. marts af apoteker Th. Rübner-Petersen. 
Efter at stort set hele cementfabrikken nedbrændte i 1923, blev de nuværende bygninger opført. Bl.a. opførtes den karakteristiske basilika v. arkitekt Possel & Simonsen.

1924    Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.
    Skole i Lindholm har der været siden 1726, efter at sognepræst Hans Michel Kieldsen testamenterede 400 rd. til en skole. Den gamle skole på Fr. Raschvej 10 var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole overtog undervisningen i området.

1925    6. januar, bliver Hittebørnehjemmet på Fuglsangsvej indviet.
    Indre Mission hus på hjørnet af Østergade og Ane Dams Gade, indvies 29/11 s.å.
Lindholm Vandværk oprettes.
    Nørresundby med forstæder havde nu 12.626 indbyggere.

1926    Posthuset i Bryggergade opføres.
        24. januar 1926 indvies alderdomshjemmet Elmely.

1930    30. maj stiftes Hvorupgaard Husmandsforening, på Hvorupgaard Afholdshotel.
28. august stiftes Lindholm Borger- og Håndværkerforening.
3. september stiftes Nørresundby Gymnastikforening.
Nørresundby Bibliotek flytter til Torvegade 8.
        

1931    Nørresundby badeanstalt i Helgolandsgade ( nu Bjerggade ) åbner. 
7. december indvies Bouet skole.
    
1932    12. august stiftes Nørre Uttrup Borger- og Håndværkerforening.
Bates Ventil Sække Co. A/S, starter produktionen af sække I Nørresundby. Fabrikken bliver i 1937 til Nordisk Standard Sækkeselskab,  1971 til Bates Ventil Sække A/S, 1995 fusioneret med DAC-Emballage, og 1997 købt af Kornäs.
Kiosk med offentlige toiletter opføres på det sydlige hjørne af Vesterbrogade og Brogade, der nedrives 1956, da ”Fjordgården” bygges. En ny bygges 1959 på modsatte side af Brogade, ved brolandingen.

1933    29. januar stiftes Nørresundby Sejlklub.
1. marts indvies Limfjordsbroen, hvor der skulle betales broafgift for at komme over broen. 
    Nørresundby med forstæder havde nu 13789 indbyggere.

1934    3. april stiftes Hvorupgaard Vandværk.
    11. juli stiftes Nørresundby Skakklub på Industrikafeen.
    11. september indviedes Vandtårnet på toppen af Bakkelygade. 
23. september, indvies Lindholm kirke, og samtidig får Lindholm sit eget sogn, efter at have hørt under Nørresundby sogn.
    Chr. E. O. Jacobsen, fik bevilling til at drive biografen Regina på Torvet.
Brogården opføres, arkitekt Charles Jensen.
    
1935    Byrådet vedtager at Nørre Sundby skal staves i et ord ”Nørresundby”. 
Regina biografen åbner.
1935 – 1938 anlægges den nuværende Jernbanebro.
10. april stiftes Aktive Kvinder, Nørresundby.
15. maj ophæves broafgiften for overfart på Limfjordsbroen.
    18. august stiftes Lindholm Idræts Forening (LIF).
     21. december indvies Folkets Hus.


1936    21. december, Nørre Uttrup Menighedshus indvies.
    FDF og FPF i Nørre Uttrup oprettes.
    NAFA, Nordjyllands Andelsslagteriers Fabrikker Andelsselskab etableres. 
Nørresundby Portland Cementfabrik, hvis hovedpart var ejet af ØK, lukker i 1936.


1937    3. juli indvies Nørresundby Rådhus. Arkitekten var S. C. Larsen. Byggesum ca. 350.000 kr.
I 1937 opførte slagteriet Kødfoderfabrikken ”Nordjyden” på en grund i Ny Lindholm, til afløsning af destruktionsanstalten på selve slagteriet. 1943 blev anstalten flyttet til Nr. Uttrup.

1938    29. maj indviedes Rødslet flyveplads, (Aalborg Lufthavn).
    3. juni stiftes Cementbyens Vandforsyning. 
    Den private Fødeklinik i Østergade 12, oprettes af fru Ruth Gundtoft. 
    En kommunal legeplads bygges på et areal af skolelodden i Dronningensgade, pris 2.200 kr. 

1939    10. august afholdt NUBI, Nørre Uttrup Bouet Idrætsforening, stiftende generalforsamling.
    Lindholm Bio åbner, og lukker 24. november 1985.

1930erne    Det går ned af bakke for hotellet Royal, og en tømrermester fra Stilling opkøber hotellet og omdanner det til lejligheder.

1940    9. april, bliver byen atter besat af tyske tropper.
    Uttrupgaard bliver ombygget til Plejehjem.

1943    13. oktober stiftes Sundby-Hvorup Boligselskab på Lindholm Kro. 
    Kødfoderfabrikken flyttes fra Ny Lindholm til Nørre Uttrup.    

1944    Oprettes en skoletandleje i Nørresundby, som en besøgsordning ved byens tandlæger. 

1945    Tyskerne har tabt 2. Verdenskrig, og forlader byen. Tyske flygtninge i tusindvis er strømmet til Danmark i flugt fra russerne, lejre er oprettet i både Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner.
    9. september indvies Nørre Uttrup Sportsplads.

1946    6. juni stiftes NB, Nørresundby Boldklub.

1947    De sidste flygtninge forlader byen.

1949    26. juni, feriekolonierne Koldkær i Hals, og Skippergaarden i Blokhus indvies.
     Den over 500 år gamle gård Hvoruptorp nedbrænder 4. august.

1950    3. juli, kongefamilien besøger Nørresundby og Sundby-Hvorup.
Påbegyndtes omlægningen af elektricitetforsyningen fra jævn- til vekselstrøm.  
Mindesten rejses i Skanseparken for Lars Dyrskjøt. 

1951    26. september få Sundby-Hvorup sit kommunevåben.
    Skoleåret omlægges til begyndelse den 1. august, mod før 1. april.

1952    Udgravningen af Lindholm Høje startes.
    2. oktober indvies Forbindelsesvejen.

1952 ?    Kasernerne bygges. Militæret kommer til byen.

1953    7. marts stiftes Haveselskabet ” Skanseparken” på Jørgen Bertelsens vej. Det nedlægges 31. dec. 2001. 
    Anlægsbroen, var blevet så overbelastet under 2. verdenskrig, at der blev bygget en ny ”Stykgodskajen”, også er kaldet ”Den ny kaj”. 

1954    1. juli lejer Forsvarets Bygningstjeneste to bunkers i Skanseparken.
14. august indvies Godthåbsgades skole af borgmester Robert Christiansen.
Opføres små rækkehuse i Søvangen.
        
1955-1960    Nørresundby Kommune køber ejendommene Østergade 8, 10 , 12 og 14.
    8. oktober 1955 bliver Stykgodskajen med kraner indviet.
    Broen over jernbanen på Høvejen indvies.

1956    15. maj grundlagdes Nørresundby Sociale Boligselskab, (i dag Nørresundby Boligselskab), af daværende borgmester i Nørresundby Robert Christiansen.

1957    1. januar oprettes skoletandklinik på Godthåbsgades skole.
Elproduktionen på elværket i Galstersgade lukkes ned.
Kjeldsens Have boliger i Ane Damsgade opføres.

1958    I januar måned vedtager Nørresundby byråd at etablere en fjernvarmeforsyning i byen, med varmecentral i det gamle elværk, og herfra leveredes den første varme i november måned. 
    Færgegården i Vesterbrogade opføres.
    Rømers Have, en fem etagers boligblok opføres.

1959    23. maj indvies ”Oliehavnen”, på havnens østlige ende, hvor Caltex og Nordjyllands Kul Kompagni havde sine store olietanke.
    Fjernvarmeforsyningen startes. Forsyningen overdrages forbrugerne 1/6 1968, i selskabet ”Nørresundby Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.”
    Kiosk med offentlige toiletter bygges ved brolandingens begyndelse ved Brogade.
    Boligblok ”Skomagerhuset” opføres af Nørresundby Sociale Boligselskab, på A. C. Jacobsens Vej 2-4.
    Boligblokken ”Strandgården”, Engvej 5-13, opføres af Nørresundby Sociale Boligselskab.
    Kredslægen lukkede fjordbadeanstalten ved Søvangen i 1959, hvorefter kommunen satte nedbrydningen i licitation i 1960.
    21. november indvies Nørre Uttrup (ny) skole.

1960    Færdselsskolen for børn, på Løvbakken, opføres til en pris af 76.500 kr. 
    Boligblokken ”Østerled” bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.

1961    1. februar, Falcks Redningskorps redningsstation, åbner på hjørnet af Jørgen Bertelsens Vej og Forbindelsesvejen.
    Lions Club Nørresundby oprettes.

1962    Sundby-Hvorup Gymnasium, (fra 1968 ændret til Nørresundby Gymnasium). 
    Boligblokken ”Bryggergården”, Sankt Peders Gade, bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.
14. december stiftes Sundby-Hvorup Sejlklub.

1963    Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner går over til skraldeposer af papir, i stedet for de noget uhumske skraldespande. Det er grundejerforeningerne der driver renovationskørslen, og udliciterer
    afhentningdet til byens vognmænd. Lavestbydende vognmand Theodor Nielsen fra Lindholm fik kørslen. Hans pris på afhentning var 58 øre pr. sæk. 

1964    5. december indvies Centralkirkegården (også kaldet Fælleskirkegården).
    Nørresundby Bibliotek flyttes til Østerbrogade 52B, og ibrugtages i juli, men indvies først 10 dec.
    Nørresundby Taxa, Sundby-Hvorup Taxa og Aalborg Taxa sammensluttes.

1965    10. november indvies Sundby-Hvorup kommunes Bibliotek i Lindholm.

1966    Første supermarked nord for Århus, startes i Sønderport af Dreisler. 
    Boligblokken ”Kastaniegården”, Østerbrogade 142-154 bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.


1967    Optages, med godkendelse af byrådet, en farvefilm, til en pris af 20.000 kr.

1968    31. marts nedlægger Privatbanen strækningen Nørresundby-Sæby.
1. april, Nørresundby, Sundby-Hvorup og Egholm kommuner sammenlægges til Nørresundby kommune. 
    Fjernvarmeforsyningen overdrages forbrugerne 1/6 1968, i selskabet ”Nørresundby Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.”
    
1969    20. januar 1969, blev den 26 årige Erna Marie Bengtsen myrdet i Nørresundby.
6. maj indvies Limfjordstunnellen, med besøg af kongeparret. 
    1. juni, DSB togene standser ikke mere i Hvorupgaard.
1. august indføres lørdagsfri skoler.
    25. september fejrer Nørresundby kirke sit 750 års jubilæum.
Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling oprettes.
    Boligblokken ”Colosseum”, Østerbrogade 79-93, bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.


1970    1. april, Nørresundby kommune indgår i den ny Aalborg storkommune.
    12. april bliver Hvorup selvstændigt sogn.
Nørresundby byhistoriske Samling (Sundby Samlingerne) oprettes.
    
1971    30. september, indvies Løvvangskolen. 
    Nørresundby Sportsdykkerklub stiftes.

1972    Nørresundby Statsbanestation, på Stationsvej i Lindholm nedlægges.

1973    1. april, Nørresundby Politistation lukker.
25. oktober, plejehjemmet Lions Park indvies.
Løvvangcentret åbner, (udvider i 1998.)
    Bryggergården i Østergade 8 bliver museum.
    
1975    Plejeboligerne LIONS PARK opføres.

1977    11. april, indvies Nørre Uttrup kirke af biskop Henrik Christiansen.
Urtehaven åbnede i 1977, som en læge- og krydderurtehave. Den dækker et areal på 11.000 m2, og er i dag et offentligt tilgængeligt område, ejet af Aalborg Kommune.

1978    20. august indvies Løvvangens Kirkecenter.
1978-79 DAC cementproduktion stoppes og flere af fabrikkens bygninger rives ned. Dele af området 
sælges fra eller lejes ud.
Boligerne Bondropsgade 9A-13H, bygges af Nørresundby Boligselskab.

1979    Rækkehusene i Løvenborgparken bygges af Nørresundby Boligselskab.

1980    OBS varehus opføres i Bouet, med 12.000 kvm., i dag Kvikly Extra.

1982    Rækkehusene i Eriksholmparken bygges af Nørresundby Boligselskab.

1983    11. maj stiftes Nørresundby MC.
    Havnearbejderstrejke ved Peder P. Hedegaard.

1985    Sundby-Hvorup sejlklub køber lystbådehavnen i Nørre Uttrup af Nørre Uttrup Teglværk.
    Thistedvejens Skole lukker i juni som folkeskole.
Lindholm Bio på Thistedvej lukker 24. november.

1986    Andelsboligforeningen Løvbakken stiftes.
    Boligblokken ”Louises Have”, Dronningensgade 3-5, bygges af Nørresundby Boligselskab.

1987    Nørresundby får satellit-tv.
Godthåbsgades skole lukker 19. juni, efter at have været i brug siden 1954, og Aalborg Kommunes skoleforvaltning rykker ind.
Nørresundby Biografen ”Regina”  på Torvet lukker. (Skiftede navn 1982 til Biografen).
Nørresundby Gymnasium & HF-kursus' Venner stiftes.

1989    Statsbanestationen, på Stationsvej, bliver til ungdomshuset ”Stationen”.
    9. august stiftes rollespilforeningen TROA.

1990    Vandforsyningens to nye vandbeholdere på Lerumbakken, afløser den gamle beholder og vandtårnet ved Bakkelygade.
    Nørresundby Kunstforening oprettes.
Vikingegruppen Lindholm Høje stiftes. 

1991    22. februar, Blodfabrikken NAFA, senere DAKA, lukker. 
    ”Kræmmerhuset”, Fuglsangsvej 16A-16L, bygges af Nørresundby Boligselskab.

1992    16. juni indvies Lindholm Høje Museet.
    Nordjysk Windsurfing Club ”Pelikanen stiftes i februar måned.

1994    Lindholm Strandpark åbnet i juni måned.
    Den ny Nørresundby feriekoloni ”Skippergården” indvies i Gåser ved Gandrup.
    Svømmeland, der er en del af Nørresundby Idrætcenter, indvies i oktober måned.

1995    Januar stiftes Nørresundby Idrætsforening, (NIF).

1996    1. oktober genåbnede Falckstationen på Jørgen Berthelsens vej i dagtimerne, senere samme år, ændres åbningstiden til hele døgnet. 
    Boligblokken ”Jens Langes Gård”, bygges af Nørresundby Boligselskab.


1998     6. marts, testamenterer Gunnar-Vilhelm Bøgsted Gram, Niels Lykkesgade 38, til de danske nynazister.
28. maj lukker Posthuset i Nørre Uttrup.
18-21. august Cutty SarkTall Ship Race.
Tidligere byrådssekretær Svend Andersen udgiver bogen ”Nørresundby´s kommunale Forvaltning”.
    Svovlsyrefabrikken´s vandtårn på Engvej købes af kommunen og bevares dermed. 
Vandbeholderen på toppen af Bakkelygade, købes af Boligforeningen 1944, der omforandrer den til kontorer og selskabslokale.

1999    DNSB nynasister arver Niels Lykkes gade nr. 38, men en fjern slægtning fra Amerika, en halvsøster til ejeren, får omstødt ejerskabet. 

2000    Vedtagelse af lokalplan, som åbner mulighed for, at området ved Svovlsyrefabrikken, kan omdannes til attraktivt bolig- og erhvervskvarter.

2001    Vedtagelse af lokalplan for omdannelse af havneområdet mellem broerne.
Området hvor svovlsyrefabrikken lå opkøbes af kommunen, og det planlægges at placere administrationsbygningen for Teknisk Forvaltning og Forsyningsvirksomhederne hvor der før var oliehavn.
Aalborg Lufthavn, den nye lufthavnsterminal indvies.
Siemens Mobile Phones kontorbygninger opføres.
15. maj forlader nynazisterne Niels Lykkesgade 38.
15. september stiftes Løvvangens Unicykelklub LUCK.
31. december, nedlægges Haveselskabet ”Skanseparken” på Jørgen Berthelsens vej.
31. december nedlægges Nørresundby Højspændingsselskab.

2002    Teknisk Forvaltnings Administrationsbygning ved fjorden er færdig og tages i brug. Området kaldes nu Stigsborg Brygge. 
    14. december indvies Lindholm nærbanestation.
    
2003    Lindholm Nærbanestation opføres.

2004    D.A.C.´s vartegn, en 47 meterhøj silo, rives ned, men genopbygges med et tvillingetårn. Dobbeltsiloen indrettes til boliger.
    Per Thomsen udgiver bogen ”Skansen Nørresundby”.

2006    4. december stiftes Aalborg Kaserners Idrætsforening.

2014    15. januar åbnede Fremtidens Plejehjem, mellem broerne, og blev offentlig indviet den 10. april.
    Mellem broerne bygges højere moler, mod forhøjet vandstand, samtidig bliver området renoveret.
    Nørresundby får sine første LED –lys gadelamper.
 
Kilder:    Forskelligt litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup, bl.a. 
Nørresundbys historie indtil 1701, 1701 – 1850, af Petresch Christensen
Nørresundbys historie 1850 – 1970, samt
Nørresundby´s kommunale forvaltning 1842-1970 af Svend Andersen.
samt aviser og internet.

 

 

All rights reserved Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening 2012. Webmaster:
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk